петък, 21 септември 2012 г.

Winners CCH # 128 Seeing Spots

Hello, friends! Finaly we are ready with CCH 128 challenge's winners. 
Uau! Amazing colorful dots on your projects! It was really really hard to choose only 3 top cards. 

Здравейте, приятели! Най-сетне избрахме победителите от предизвикателство 128.
Уау! Толкова невероятни цветни точки по проектите ви! Беше много много трудно да отличим само 3 картички.

The Random winners are:
Победителите, избрани с Random генератора са:

Digi Doodle Shop' s prize wins:
Наградата от Digi Doodle Shop печели:

#18. Angela P.

&

Beccy's Places prize wins:
Наградата от Beccy's Place печели:

#64. Kim Ferguson

Congratulations!
Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize. 

Поздравления!
Моля, свържете се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получите наградите си.


TOP3 cards are:
ТОП 3 картички са:

#30 Sandra P 

#59 Ellie  


 Don't forget to grab your badge from the sidebar :-)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента:_)

Thanks to everyone who entered !
Hope to see you again in our new challenge CCH # 129 Spots or Stripes .

Благодаря на всички за участието!
Надяваме се да ви видим отново и в следващото ни предизвикателство CCH # 129 Точки и/или раета.понеделник, 17 септември 2012 г.

CCH # 129 Spots or Stripes

It's monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last few weeks. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later.

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последните две седмици. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.


This fortnight our challenge is an easy one:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH # 129 Spots or Stripes
CCH # 129 Точки и/или раета

We're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.

We are sponsored by Sassy Studio Designs.
Спонсорирани сме от  Sassy Studio Designs.


The winner will receive 2 digi's from their store.
Победителят ще получи два дигитални печата от магазина им.

And here is some inspiration from our team for you:
А ето и няколко вдъхновения от нашия дизайнерски екип:


Have fun making your card, we hope to see you! And remember - only 4 entries per person.

Забавлявайте се докато творите на картичките си, които се надвяваме да видим. И не забравяйте - само 4 участия на човек.

Winners #127 Anything Goes

Thanks to everybody who played with us on the challenge Anyting Goes. An amazing lot of entries, so it's not easy to pick a Top 3! But first we have our random winners:

Благодарим на всички, които взеха участие в предизвикателството "Всичко е позволено"! Невероятен брой участия и за нас беше много трудно да изберем ТОП 3. Но първо да ви представим и победителя, избран с Random генератора:


53.  Wendy L.


Congratulations!
Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize.

Поздравиления!
Моля те, свържи се с Кели на  kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си. 
And now our Top 3, which wasn't a very easy job, not at all!
А сега ТОП 3, чиито избор беше много труден:

212. Toni
 Don't forget to grab your badge from the sidebar :-)

Не збаравяйте да вземете значките си от страничната лента :-)
Thanks to everyone who entered !
Hope to see you again next challenge.

Благодарим на всички за участието!
Надяваме се да ви видим отново в следващото ни предизвикателство.

понеделник, 3 септември 2012 г.

CCH # 128 Seeing Spots

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

 And thanks to everybody who played with us last forthnight!
It's very hard ot us to choose TOP 3, so pls be patient :-)

Благодарим на всички, които се забавляваха с нас през изминалите две седмици!
Много ни е трудно да изберем ТОП 3, за това моля ви, бъдете търпеливи :-)

This forthnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH# 128- Seen Spots

 CCH# 128 - Трябва да има точки  

So let your imagination run free and show us your paper project.

Така, че развихрете въобажението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight arе:
Наши спонсори през следвщите две седмици са:


They'll give the winner $10 gift certificate.
Те ще подарят на победителя сертификат за 10$.

And / ИThey'll give the winner 2 digis from their store.
Те ще подарят на победителя два дигитални печата от техния  магазин.

Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Lionelsa
We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.