понеделник, 28 май 2012 г.

CCH#121 - Childhood Memories


WE HAVE A LITTLE ANNOUNCEMENT.  FROM THIS WEEK WE WILL BE GOING FORTNIGHTLY
THIS MEANS THAT YOU WILL HAVE 2 WEEKS TO ENTER AND YOU CAN ENTER UP TO 4 TIMES!
SOME WEEKS WE WILL HAVE 2 SPONSORS TOO!
I HOPE YOU WILL STILL JOIN US 

Имаме малко съобщение - от тази седмица предизвикателствата ще се обявяват през седмица.
Това означава, че ще имате 2 седмици, за да се включите в предизвикателството с максимум 4 проекта.
Някои от седмиците ще имаме по двама спонсори също!
Надяваме се да останете с нас.

Welcome to another week at The Crazy Challenge. 
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на  The Crazy Challenge.

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your ‘3D’ creations  .
The winners will be announced ASAP.

Благодарим на всички, които взеха участие през изминалата седмица - за нас беше удоволствие да видим вашите 3D проекти .
Победителят ще бъде обявен скоро.


Now onto this week's challenge, which was chosen by me Krassi.
Сега, е ред на новото ни предизвикателство, което тази седмица е избрано от мен, Краси


CCH# 121 CHILDHOOD MEMORIES

CCH# 121 ДЕТСКИ СПОМЕН
 
We are sponsored by the fabulous Digi Doodle Shop .
Спонсори тази седмица са чудесните  Digi Doodle Shop

 

Prize is $10 gift certificate .
Наградата е ваучер за $10.

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновението от нашия дизайнерски отбор:Mila


Rebecca

Kelly MMy childhood memorie: A special birthday cake! Goldie


Lionelsa
********************************************************
 We look forward to seeing your creations and your CHILDHOOD MEMORIES
Please remember just 4 entries per person.

Нямаме търпение да видим вашите творения и вашите ДЕТСКИ СПОМЕНИ. 
Не забравяйте - може да участвате само по 4 пъти.

понеделник, 21 май 2012 г.

CCH#120 - 3D

Welcome to another week at The Crazy Challenge.
Добре дошли и тази седмица в The Crazy Challenge!

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your creations for ‘Outside'
The winners will be announced ASAP.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Отвън".
Победителите ще бъдат обявени скоро.

Now onto this week's challenge, which was chosen by Lionelsa
А сега относно таз седмичното предизвикателство, избрано от Lionelsa

CCH# 120 3D
We would like to see anything 3D

CCH# 120 3D
Ще се радваме да видим всичко, което има 3D ефект.

We are sponsored by the fabulous Sassy Studios
Спонсорирани сме от невероятните  Sassy Studios

The prize is 4 digis of winner's choice.
Наградата е 4 дигитални картинки по избор на победителя.


Here is some inspiration from the DT
А ето и вдъхновенията от дизайнерския екип:
PamKarinLionelsa


Mila
 

Valchen


If you would like to be a guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com


Ако искате да бъдете гост дизайнер, пишете на kmsmith@sky.com

We look forward to seeing your creations for this week's challenge.
 Please remember only 2 entries per person, and please turn off your word verifications to enable us to comment on your work.

Очакваме с нетърпение да видим вашите творби за таз седмичното предизвикателство. Моля, помнете - само 2 участия на човек и моля изключете опцията за проверка на думите, за да ни улесните да оставяме коментари за вашите проекти.

сряда, 16 май 2012 г.

Winners of CCH # 118 - For A Young One

First I want to thank everyone who participated in last week's challenge :) 
Quite wonderful creations!

Първо искам да благодаря на всички,които участваха в изминалото предизвикателство:-)
Страхотни творения!

The winner is (random chosen):
Победителят, избран от Random генератора е:

 
21. Darlene Pavlick
 
Congratulation! Pleas email Kelly at: kmsmith@sky.com to claim your price :) 


Поздравления! Свържи се с Kelly на: kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си:-)

And our Top 3 is: 

ТОП 3 формират:

17. Tracy

36. ViliDon't forget to grab your badge from the sidebar.


Не забравяйте да си вземете банерче!

Have a nice day :) 


Благодаря на всички, взели участие! Надявам се да ви видим отново!
Хубав ден:-)
Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!

понеделник, 14 май 2012 г.

CCH#119 OUTSIDE

Welcome to another week at The Crazy Challenge.
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на The Crazy Challenge.

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your creations for ‘A young one’.
The winners will be announced ASAP.
Благодарим на всички, които звеха участие миналата седмица. За нас беше удоволствие да видим вашите проекти на тема "За най-малките".
Победителите ще бъдат обявени възможно най-скоро.

Now onto this week's challenge, which was chosen by Kelly S.
Сега за тазседмичното придизвикателство, чията тема е избрана от Kelly S.

CCH# 119 Outside
We would like to see anything to do with outside.


CCH# 119 Навън
Ще се радваме да видим вашите проекти по темата.

We are sponsored by the fabulous LEJ Designs
Спонсорите ни са LEJ Designs

 Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновенията на дизайнерския ни екип

Ellen
We look forward to seeing your creations.
Please remember just 2 entries per person.
Ще очакваме вашите проекти.
И не забравяйте - само по две участия на човек.

вторник, 8 май 2012 г.

CCH#118 - For a Young one


Welcome to another week at The Crazy Challenge.
Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your creations for ‘Summer/Beach’.
The winners will be announced ASAP.

Добре дошли в поредната седмица в The Crazy Challenge.
Благодарим на всички взели участие миналата седмица,много ни харесаха вашите летни творения.
Победителите ще бъдат обявени възможно най-скоро.

Now onto this week's challenge, which was chosen by Maria
Сега за новото предизвикателство,което избра Мария.


CCH# 118 Something for a young one
We would like to see your creations made especially for a child.


CCH# 118 За най-малките
Ще се радваме да видим какво ще направите специално за децата.

We are sponsored by the fabulous Squigglefly
Спонсори са  Squigglefly.

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновенията на дизайнерския екип

DT Karin

 Goldie


 Valchen

Lionelsa


We look forward to seeing your creations.
Please remember just 2 entries per person.
Ще очакваме вашите проекти.
И не забравяйте само по две участия на човек.

понеделник, 7 май 2012 г.

Winners of CCH#117 Summer / Beach

It was a great crafty week here. So lovely summer projects,... And I'm so happy you were a part of that. Real amazing cards, girls. Thank you that you show us your wonderful creations!

Беше страхотна творческа седмица. Толкова хубави летни проекти... Много съм щастлива, че бяхте част от това. Наистина страхотни картички, момичета. Благодаря ви, че ни показахте вашите прекрасни творения!

This week Random winner is:
Тази седмица Random победител е:


4. Anne Temple

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.
It was so hard to choose only 3 cards. But let's present  them:
Беше много трудно да изберем само 3 картички. Но нека ви ги представя:

10. Jane Allen

12. Judith  

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.

Winners of CCH #115 - Inspired by a movie

I would like to  apologize for dalay to all of you, that are waiting for winner post for CCH 115 "Inspired by a movie" in the name of Design team A..There are so  lovely  projects,inspired by a muvies... And I'm so happy you were a part of that. Real amazing cards, girls. Thank you that you show us your wonderful creations!

Бих искала да се извиня за сакъснението на всички вас, които очаквате поста с победителите от CCH 115 "Вдъхновено от филм" от името на Дизайн отбор А.. Толкова хубави  проекти. вдъхновени от филми.. Много съм щастлива, че бяхте част от това. Наистина страхотни картички, момичета. Благодаря ви, че ни показахте вашите прекрасни творения!

This week Random winner is:
Тази седмица Random победител е:


5. Starla B - SSD DT  

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.
It was so hard to choose only 3 cards. But let's present  them:
Беше много трудно да изберем само 3 картички. Но нека ви ги представя:

8. CreaJacqueline  

32. TC  

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.