понеделник, 27 юни 2011 г.

CCH#73-Beautiful Women

Hello! This is darling Ho.
Здравейте! Тази седмица с вас е darling Ho.

Thanks for joining us last week, there are so many pretty wedding projects.:)
Благодаря ви, че избрахте нашето предизвиактелство миналата седмица. Имаше много красиви сватбени проекти. 

Since my mother language is not English, so it's really nervous for me to host the challenge.
Тъй като моят майчин език не е английски, съм много притеснена, че съм ваш домакин тази седмица. 


This week at The Crazy Challenge is
Тази седмица нашето предизвикателство е: 

CCH#73-Beautiful Women.
  CCH#73 - Красиви жени


Our Sweet sponsor is Sassy Studios.
Наш спонсор са   Sassy Studios.Prize is 4 digis of winners choice.
А наградата са 4 дигитални печата по ваш избор. Here are some inspirations from DT.
Ето и няколко вдъхновения от нашия екип: And Don't forget that we have DT call.
If you have interested to join us, please see the details here.

Не забравяйте, че търсим нови попълнения за дизайнерския екип.
Ако се интересувате, може да намерите повече информация  ТУК.


Look forward to see your cards/projects.
С нетърпение очакваме вашите проекти.


Remember that only 2 entries per person. Thanks a lot.:)
И помнете - може да участвате само с два прокета. Благодаря! Winners CCH #72

Thank you so much to everyone who entered "Weddings" last week.
  All projects are wonderful! But unfortunately there can only be one prize winner and that is:

Благодаря на всички, взели участие в предизвикателството ни през изминалата седмица "Сватбена картичкa"
Всички проекти са прекрасни. Но за съжаление победителят може да бъде само един: 
This week's winner is 
Победителят тази седмица е:
7. maxine
 
Congratulations.  Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления! Моля те, свържи се с нас на  kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.


Here are the Top 3 Projects:
Ето и проектите в ТОП 3: 


17. Kurlygirl
37. Nancy  

Please grab your top 3 badge.
Не забравяйте да си вземете ТОП 3 бадж.

понеделник, 20 юни 2011 г.

CCH #72 - Weddings

Hi Everyone! Adi here with this week's challenge. Firstly, thanks to all those who participated in last week's Monochromatic challenge. I am a big fan of monochromatic and simple cards it was great to see all the talent out there.

Здравейте, всички! Аз съм Ади и ще представя тазседмичното ни предизвикателство. Но първо бих искала да благодаря на всички, които взеха участие в предизвикателството ни от изминалата седмица - Едноцветна картичка. Аз много харесвам едноцветните и семпли картички и с удоволствие разгледах всички прекрасни проекти!

Our challenge for you this week is:

Предизвикателството тази седмица е :


CCH # 72  - Weddings


CCH # 72 - Сватбена картичка


We will be happy to see any wedding cards, wedding invitations and projects.
Ще се радваме да видим всякакви сватбени картички, сватбени покани и проекти.
We are being sponsored this week by Digi Doodle Shop
Тази седмица наш споноср са Digi Doodle Shop
  
Here is what the DT came up with:
А ето и малко вдъхновение от нас:
  Adi


We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.

Очакваме с нетърпение вашите проекти и не забравяйте, че може да участвате само с 2 от тях. Winners CCH #71

We still haven't heard from the winner of challenge #70 Please contact Kelly at kmsmith@sky.com before the end of next week's challenge with cch#70 in the title, otherwise another winner will be chosen.

Ние все още не са чули от победителя предизвикателство # 70 Моля свържете се с Кели в kmsmith@sky.com преди края на следващата седмица предизвикателство с CCH # 70 в заглавието, в противен случай друг победител ще бъде избран.

Now onto this weeks winners
Сега върху тази седмица победителите

Thank you to all the wonderful entries for our monochromatic challenge.  They were a pleasure to view.  
 Благодаря на всички прекрасни проекти, взели участие в предизвикателството Едноцветен. За нас беше удоволствие да ги рагледаме.

This week's random winner is:
Тази седмица нашият random победител е: 
Congratulations.  Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления! Моля те, свържи се с нас на   kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.  

The top 3 are
А ето и картичките, отличени в ТОП 3: 


Congratulations ladies. Don't forget to grab your badge from the sidebar. 
Поздравления, момичета! Не забравяйте да си вземете банерче.

Don't forget about our current DT Call. All the details can be found here.
Не забравяйте, че набираме нови членове на дизайнерския екип. Повече информация ще намерите ТУК 

сряда, 15 юни 2011 г.

DT CALL !!!

Hi all, Kelly here, you may have noticed that a few of the ladies on the team have left for various reasons so................. 

Здравейте на всички от мен - КелиМоже да сте забелязали, че някои от дамите в екипа ни  напуснаха поради различни причини, така че .................
 We are having a DT Call to expand our wonderful team.  We see so many wonderful creations each week we would love to have a few of you on our team.

Обяваваме, че търсим нови дизайнери,за да разширим нашият прекрасен екип. Всяка седмица ни показвате прекрасни неща и ще се радваме няколко от вас да са в екипа ни.
Don’t worry if you have never been on a design team before, we are looking for all levels of experience and everyone has to start somewhere!

 Не се притеснявайте, ако никога не сте били в дизайнерски екип преди това, защото всеки трябва да започне отнякъде!
There are a few requirements:
Има няколко изисквания:
  • you need to have an active blog that you post on regularly
  • any level can apply
  • you should be willing to submit at least 2 projects per month
  • Last of all want to have fun!

  •  трябва да имате активен блог, в който публикувате честичко
  •  не е задължително да сте "експерт", може и начинаещи
  •  трябва да имате свободно време да направите поне 2 проекта на месец
  •  И последно и най-важно е да се забавлявате!


What’s in it for you?
Каква е ползата за вас?
You will receive images from our sponsors regularly and we have some fabulous sponsors!!
Ще получавате дигитални печати от нашите спонсори редовно имаме страхотни спонсори!!
You will get exposure to your work all around the world
Картичките ви ще бъдат видяни от много хора
And you will get to work with a friendly and creative team!
Ще работите с приятелски и творчески екип!
This DT call will run until 1st July.
Обявата е валидна до 1 юли.
All you need to do to enter is pop your name in Mr Linky below so we can come and see your work.  Alternatively email me at kmsmith@sky.com with CCH DT Call in the subject line and a link to your blog.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете името и линк към блога си в г-н Linky по-долу за да можем да дойдем и да видим проектите ви. Като алтернатива можете да ми пишете на kmsmith@sky.com с CCH DT като заглавие и връзка към вашия блог.
Have a great day!
Прекрасен ден!вторник, 14 юни 2011 г.

Winners CCH 70

Thank you for your gorgeous cards for CCH 70 "Father's day" challenge!
Don't forget to join us again in this week challenge which is "MONOCHROMATIC" :)))

Благодарим ви за прекрасните картички за CCH 70!
Не забравяйте и да се включите в предизвикателството ни за тази седмица, което е "Едноцветна картичка" :)))


The winner is.....
Победителката е ....
71. Krassimira Ivanova


Congrats Krassimira! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize!

Поздравления Красимира! Моля те свържи се с Кели на kmsmith@sky.com, за да разбереш как да получиш наградата си!

And our Top 3 are........
И нашите Топ 3 са..........

10. Silke Ledlow 


18. Jacky S


31. Sharon


Congrats girls! Grab you earned banner from the sidebar.
Поздравления момичета! Вземете си заслуженото банерче.

понеделник, 13 юни 2011 г.

CCH #71-Monochromatic


Hi Everyone! Tammy here with this week's challenge. Firstly, thanks to all those who participated in last week's Father's Day challenge. I am a big fan of masculine cards and it was great to see all the talent out there. Masculine cards can be challenging and you all rocked it!


Здравейте! Аз съм Тами и ще ви представя предизвикателството тази седмица. Първо искам да благодаря на всички взели участие в предизвикателството от предходната седмица. Аз съм голям фен на мъжките картички и беше страхотно да се насладя на всички таланти ви.


Our challenge for you this week is:

Предизвикателството тази седмица е :


CCH # 71 MONOCHROMATIC


CCH # 71 Едноцветна картичка


We would like to see white + 1 other color in your projects.

Ще се радваме да видим бялото +още един цвят във вашите проекти.This week's sponsor is the ever great Di's Digi Downloads

Тази седмица наш спонсор са страхотните Di's Digi Downloads
This week's prize is 5 digis of winners choice

Наградата тази седмица са 5 дигитални печата по ваш избор.

As always, we have some great DT inspiration for you this week, using some of Di's awesome images.

Както винаги, нашият дизайнерски екип е подготвил за вас няколко картички за вдъхновение, изпозлвайки сртахотните картичнки на Di's Digi Downloads.We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.


Очакваме с нетърпение вашите проекти и не забравяйте, че може да участвате само с 2 от тях.

понеделник, 6 юни 2011 г.

CCH #70 - Father's Day


Hi all, Kelly here, thank you to everyone who joined in last weeks PETS challenge, there were lots of gorgeous entries as always.

дравейте всички, Кели e тук, благодаря на всички, които се присъединиха към предизвикателство ни миналата седмица, всички творения бяха много красиви.

This week we have a great challenge for you, it is FATHERS DAY! We would like to see your cards in honour of Fathers day.
Тази седмица ние имаме голямо предизвикателство за вас, това е " Ден на Башата" !This weeks sponsor is the fabulous Hobbisomo

понсор през тази седмица е страхотна Hobbisomo


Hobbisimo

Who are offering the winner a gift certificate for their store.
Hobbisimo ще предоставят на победителя подарък - сертификат за техния магазин.


The DT have done some wonderful creations this week:

DT са направили няколко прекрасни творения от седмицата:


Winners CCH# 69 Pets


Hello dear Friends,
It's me Renkata and this is my last post as DT member.
Thank you for your gorgeous cards for CCH #69   "Pets" challenge!
Don't forget to join us again in this week challenge "Father's Day"!
Благодарим ви за прекрасните картички за CCH # 69!
Не забравяйте  да се включите в предизвикателството ни за тази седмица ~"Ден на Бащата" !

The winner is # 19 ( Hilde)
Победителката е # 19 ( Hilde)

Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Моля свържете се с Кели  kmsmith@sky.com за награда.

And our Top 3 are:
А нашите топ 3 са:

Lollydolly
LoriCatherine


Don't forget to grab your badge
Не забравяйте да вземете своя значка.

Wish you all a fantastic week!
Весела и приятна седмица!

Hug's
Renkata